vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-52016.gada 31.oktobrī noslēdzas projekts „Profesionālās darbības pilnveidošana “Centrā Valdardze””. Projektā tika realizētas vairākas aktivitātes, kas būtiski uzlaboja centra iekšējos un ārējos profesionālos darba procesus.

Pieaicinot ekspertus, tika novērtēta „Centrs Valdardze” sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitāte un izvērtēta dokumentu aprite atbilstoši normatīviem aktiem.

Nevalstiskajam sektoram, mainoties normatīviem aktiem, mērķgrupas vajadzībām un citiem jauninājumiem sociālajā jomā, atkārtoti ik pa laikam nepieciešams no jauna izvērtēt sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitāti pēc novērtējuma metodikas. Sniedzot pakalpojumu ir nepieciešama piesaistīt dažādu nozaru ekspertus, lai uzlabotu centra darbību un nodrošinātu centra ilgtspēju.

„Centrs Valdardze” darbojas jau 11 gadus, pildot valsts un pašvaldības deleģētas funkcijas, sniedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Aizstāvot vardarbībā cietušās personas tiesību aizsardzības institūcijās, ir svarīga sagatavoto dokumentu kvalitāte un pareiza dokumentu aprite un uzglabāšana. Ņemot vērā grozījumus Arhīva likumā daļa biedrības un nodibinājumi tiks pakļauti Valsts arhīva uzraudzībai. Šī projekta ietvaros „Centrā Valdardze” ar ekspertu lietvedības un arhivēšanas jautājumos, sagatavoja nomenklatūru nākošajam gadam, izvērtēja un apstrādāja dokumentus pēc normatīvo aktu prasībām.

Projektā tika realizētas aktivitātes darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšanā, apmācību un supervīziju nodrošināšanā.

Nodibinājums „Centrs Valdardze” ir sociālā pakalpojuma sniedzējs vardarbībā cietušām personām. No sociālā pakalpojuma kvalitātes un centra speciālistu profesionālās darbības ir atkarīga mērķgrupas (vardarbībā cietušo personu) tālākā dzīve un integrācija sabiedrībā. 32 stundu apmācību nodrošināja lektore Laila Balode un supervīzijas nodrošināja Nikola Dzina.

Tika izveidota jauna mājas lapa www.centrsvaldardze.lv, lai uzlabotu informācijas publicēšanu. Projekta ietvaros tika izanalizēta un uzlabota saturiskā sadaļa mājas lapai www.valdardze.lv, kura tiek pārnesta uz jauno mājas lapu, lai aktualizētu centra pamatdarbību. Tika izveidota informācijas pieejamība arī sociālā tīklā – www.facbook.com . Esošā mājas lapa www.valdardze.lv tiks uzturēta līdz brīdim, kad tiks pārnesta tajā esošā informācija uz jauno mājas lapu un sadarbības partneri būs ieguvuši informāciju un izmantos jauno mājas lapu.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Facebook

sezNo 2016.gada 1.jūniju līdz 31.oktobrim „Centrs Valdardze” realizē projektu „Profesionālās darbības pilnveidošana „Centrā Valdardze””. Projekta ietvaros notiek apmācības nodibinājuma „Centrs Valdardze” speciālistiem. Apmācības vada lektore Laila Balode. Nodarbību tēmas- vardarbības seku simptomi, bērnu attīstības galvenās sfēras dažādos vecumposmos, piesaiste, tās veidi un nozīme, saskarsmes prasmes, iedzimtās bērna īpašības, vecāka audzināšanasstili un personības iezīmes, personības attīstības līmeņi.

Projekta mērķis ir paaugstināt „Centrs Valdardze” kapacitāti publisko pakalpojumu sniegšanā. Realizējot projekta aktivitātes, nodrošināt organizācijas darbību, sniedzot valsts un pašvaldības deleģēto sociālo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-5

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Facebook

vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-5Ar 2016.gada 1.jūniju „Centrs Valdardze” uzsāka realizēt projektu „Profesionālās darbības pilnveidošana „Centrā Valdardze””. Projekta ietvaros tiks veikts sociālā pakalpojuma kvalitātes novērtējums, centra lietvedības un arhivēšanas pilnveidošana. Tiks paaugstinātas darbinieku zināšanas, kompetence, apgūta jauna prakse darbā ar vardarbībā cietušām personām. Tiks uzlabota un papildināta interneta vietne www.valdardze.lv. Projekta tiešā mērķa grupa ir nodibinājuma „Centrs Valdardze” centra speciālisti

Projekta mērķis ir paaugstināt „Centrs Valdardze” kapacitāti publisko pakalpojumu sniegšanā. Realizējot projekta aktivitātes, nodrošināt organizācijas darbību, sniedzot valsts un pašvaldības deleģēto sociālo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Projekta kopējās izmaksas 7382,79 EUR. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Facebook

2015. gada 28. decembrī ar noslēguma semināru Kurzemē noslēdzas projekts „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034).

Seminārā tika aicināti visi interesenti no sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām u.c. bērnu iestāžu speciālisti, lai varētu prezentēt projektu, tā rezultātus un iegūto praksi, strādājot ar vardarbībā cietušām personām ar kanisterapijas un reitterapijas/ pedagoģiskās jāšana metodēm.

Noslēguma seminārs Vidzemē norisinājās 27.10.2015., kurā piedalījās speciālisti no Vidzemes.

Projekta laikā tika izstrādāta inovatīva sociālās rehabilitācijas programma. Pieredze pedagoģiskajā jāšanā, reitterapijā tika apgūta pie sadarbības partneriem Norvēģijā „EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS”. Projekta mērķgrupā pavisam iekļauti 618 vardarbībā cietuši bērni no Vidzemes un Kurzemes, kuriem sociālās rehabilitācijas procesā tika integrēta kanisterapija un reitterapija/pedagoģiskā jāšana. Rezultāti parāda, ka bērni piedaloties dzīvnieku terapijas nodarbībās kļūst atvērtāki, kas  specifiskāk dod iespēju atpazīt vardarbības sekas lai efektīvāk varētu strādāt pie vardarbības traumatisko seku mazināšanas.

Projekts realizācijas laiks 2014.gada 1. janvāris – 2015. gada 31.decembris. Projektu realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”,Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

Facebook

dscn34451

PALDIES MOSAS LAUVU KLUBAM NO NORVĒĢIJAS PAR SĀGĀDĀTĀM ZIEMASSVĒTKU SAJŪTĀM CENTRA BĒRNIEM, KAS NORISINĀJĀS 22.12.2015 DIKĻU PILĪ !!!

Programmā bērniem bija ekskursija pa Dikļu pili rūķa pavadībā, jautras, izziņošas, atjautīgas aktivitātes, salds pārsteigums no pils šefpavāra par pareizi izpildītiem uzdevumiem, rotaļas pils pagalmā pie eglītes un Ziemassvetku vecīša sagaidīšana un salduma paciņu izdalīšana. Neaizmirstamu piedzīvojumu bērniem sagādāja izjādes pajūgā pa pils teritoriju. Noslēgumā bērni cienājas ar Dikļu pils sagādāto cienastu. Vienīgi pietrūka sniedziņš.

Facebook

2014. gada 1. janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim nodibinājums „Centrs Valdardze realizē projektu „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā”līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034).Projekta sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

Inovatīvā sociālās rehabilitācijas programma kanisterapijā un reitterapijā no vardarbības cietušiem bērniem, tika izstrādāta un realizēta sadarbojoties dažādu jomu starpprofesionāļiem no Centra Valdardze, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centra, kā arī pieaicinot reitterapijas un kanisterapijas speciālistus t.sk. no Norvēģijas. Pieredze reitterapijas un kanisterapijas rehabilitācijas pakalpojuma ieviešanā un realizēšanā tika iegūta pieredzes apmaiņā pie EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija). Tika novadīts seminārs krīžu centra darbiniekiem, par kanisterapiju un reitterapiju nozīmi vardarbībā cietušo bērnu sociālajā rehabilitācijā. Veiksmīgi ir uzsākta suņu un zirgu terapijas iekļaušana krīžu centru sociālajā rehabilitācijā.

Paplašinot sociālās reahabilitācijas pakalpojumu ar inovatīvu pakalpojuma veidu – reitterapijas un kanisterapijas darba metodēm, ievērojami tiks uzlabots vardarbības upuru psihoemocionālais stāvoklis, tiks celts pašapziņas līmenis. Līdz ar to tiks vecināta šīs atstumtās iedzīvotāju grupas integrācija sabiedrībā.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija.

Facebook

2015.gada 1. janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim nodibinājums „Centrs Valdardze realizē projektu „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā”līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MA/153/034).Projekta sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija). Projekta mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, ieviešot inovatīvu sociālu pakalpojumu un sniedzot sociālo rehabilitāciju vardarbībā cietušām, atstumtības riskam pakļautām personām. Projekta mērķagrupa- no vardarbības cietušie bērni. Projekta aktivitātes: sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde iekļaujot kanisterapiju un reitterapiju/pedagogģisko jāšanu. Seminārs krīžu centra darbiniekiem par kanisterapiju un reitterapiju un tās iekļaušnu vardarbībā cietušo bērnu sociālajā rehabilitācijā. Pieredzes un apmaiņas brauciens speciālistiem no „Centrs Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” uz EKT Jāšanas skolu un mājdzīvnieku parku AS (Norvēģija).Kanisterapijas un reitterapijas iekļaušana sociālās rehabilitācijas procesā vardarbībā cietušiem bērniem trīs krīžu centros- „Centrā Valdardze”, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs.Projekta informatīvie semināri krīžu centru sadarbības partneriem sociālajos dienestos Kurzemē un Vidzemē. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

Facebook

sliktais-pieskariens

Visā pasaulē no seksuālās vardarbības cieš daudz vairāk bērnu, nekā mēs

spējam iedomāties.

Kampaņas „Sliktais pieskāriens” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par to, kas ir seksuāla vardarbība pret bērnu, kā bērnus pasargāt no potenciālajiem vardarbības riskiem, un kā palīdzēt bērniem, kas ir cietuši no seksuālas vardarbības. Viens no kampaņas uzdevumiem ir arī veicināt normatīvā regulējuma pilnveidošanu mūsu valstī, pievienojoties staurptautiskajiem dokumentiem, kas regulē jautājumus attiecībā uz bērnu seksuālās izmantošanas atklāšanu, noziegumu izmeklēšanas gaitu un bērnu seksuālās izmantošanas novēršanu.

Seksuālā vardarbība pret bērnu ir visretāk atklātais vardarbības veids, jo mazi bērni visbiežāk par seksuālu vardarbību neziņo, jo neizprot, kas ar viņiem notiek, bet lielāki bērni mēdz to slēpt, jo izjūt kaunu, vainu vai bailes. Pētījumi apliecina, ka tikai 30% bērnu, kuri cietuši no seksuālās izmantošanas, izstāsta par to bērnībā, pārējie šo smago noslēpumu nes sev līdzi pieaugušā dzīvē. Ja bērnu seksuālās izmantošanas gadījums paliek neatklāts, tad bērns nesaņem savlaicīgu palīdzību, kas varētu mazināt traumas radītās sekas viņa tālākajā dzīvē.

„Sliktais pieskāriens” ir kampaņa pret bērnu seksuālu izmantošanu, ko radījusi Polijas nevalstiskā organizācija The Nobodys Children Foundation sadarbībā ar reklāmas aģentūru Grey. Tā vienlaicīgi tiek īstenota vairākās Austrumeiropas valstīs – Polijā, Moldovā, Ukrainā, Bulgārijā, Lietuvā un Latvijā. Latvijā kampaņas īstenotāji ir nodibinājums Centrs „Dardedze” sadarbībā ar septiņām partnerorganizācijām – krīzes centriem Latvijas reģionos.

Kampaņas ietvaros plānotās aktivitātes:

 • Mediju kampaņas īstenošana, lai izglītotu sabiedrību.
 • Semināri un nodarbības vecākiem „Audzināsim drošus vecākus nedrošā pasaulē”, piedāvājot praktiskus padomus, kā izglītot bērnus par personiskās drošības jautājumiem attiecībās ar citiem cilvēkiem, kā arī mācot rīcību gadījumos, kad rodas aizdomas par bērnu seksuālu izmantošanu.
 • Semināri, konferences profesionāļiem, kas ikdienā strādā ar bērniem, mācot atpazīt seksuālā vardarbībā cietušu bērnu, kā arī iepazīstinot ar īpašām tehnikām, kas palīdz bērnam pārstrādāt seksuālās vardarbības rezultātā radušos traumu.
 • Nodarbības bērniem „Džimbas drošības ceļojums”, mācot, kā atpazīt nedrošas situācijas un kā tajās rīkoties, kā arī iemaņas, kas palīdzētu izvairīties no potenciālas vardarbības (www.dzimba.lv).

Kampaņa notiek sadarbībā ar centra „Dardedze” reģionālajiem partneriem:

– Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”: Rugāju novads, Egļusala, tālrunis 65463494, e-pasts: rasas_perles@inbox.lv
– Dobeles sociālo pakalpojumu centrs: Dobele, Brīvības iela 11, tālrunis 63721631
– Nodibinājums Centrs „Valdardze”: Valmiera, Raiņa iela 9, Tālrunis 64220686, e-pasts: valdardze@inbox.lv
– Talsu novada krīžu centrs: Talsi, Saules iela 7, tālrunis: 63291147, e-pasts: info@krizucentrs.lv
– Nodibinājums „Zantes ģimenes krīzes centrs”: Skolas iela 4, Zantes pagasts, Kandavas novads, tālrunis: 26353631, zanteberniem@inbox.lv
– Nodibinājums „ Bērnu un ģimenes atbalsta centrs „ Allaži”:  Allažu pagasts, Siguldas novads, tālrunis: 67148606, e-pasts: info@allazukrizucentrs.lv
– Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”: Talsu iela 39, Ventspils, tālrunis: 63661515, e-pasts: pasparne_kc@inbox.lv

Kampaņu atbalsta īpaši Kampaņas „Sliktais pieskāriens” aģenti (sociālie darbinieki) 25 Latvijas novados – Pāvilostas, Rojas, Talsu, Brocēnu, Jaunpils, Dobeles, Ozolnieku, Bauskas, Skrīveru, Viesītes, Babītes, Stopiņu, Garkalnes, Saulkrastu, Krimuldas, Salacgrīvas, Beverīnas, Līgatnes, Strenču, Gulbenes, Balvu, Viļānu, Krustpils, Līvānu un Dagdas novados.

Kampaņas norises laiks:

2011.gada 3.oktobris – 2011.gada 24.novembris.

Kampaņas „Sliktais pieskāriens” finansiālie atblastītāji:

Oak foundation, Nīderlandes karalistes vēstniecība un Eiropas Komisija

Kampaņas norise Latvijā iespējama pateicoties mūsu atbalstītājiem:

Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, Diena, draugiem.lv, mammamuntetiem.lv, Bez tabu, Tvnet, JCDecaux Latvija, Pilsētas līnijas, studija Marana, Dardedze Hologrāfija, Grey Rīga, Cohn&Wolfe Latvija.

 Kampaņa „Sliktais Pieskāriens” tiek rīkota projekta „Vardarbībā cietušo bērnu tiesību aizstāvība, psiholoģiskais atbalsts un bērnu tiesību garantējošas iztaujāšanas procedūras” (Protecting the right of child-victims of crime to psychological assistance and child-friendly interviewing procedures), projekta Nr.:JUST/2010/FRAC/AG/105630-CE-0377129/00-61

Facebook

Nodibinājums “Centrs „Dardedze”” 2010.gada 1.decembrī ir noslēdzis līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” īstenošanu programmas “Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds””  ietvaros, kurā Vidzemes reģionālais atbalsta centrs „Dardedze” iesaistīts kā partneris, kas īstenos projekta aktivitātes Valmierā.

Projekta mērķis ir veicināt izmeklēšanas un iztiesāšanas procesā iesaistīto institūciju saskaņotu rīcību bērna interešu nodrošināšanai situācijā, kad bērns iesaistīts kriminālprocesā kā cietušais vai liecinieks, lai tādejādi nodrošinātu šī bērna interešu aizsardzību un nodrošinātu tā dzīves kvalitātes atjaunošanos. Projektā paredzēts izstrādāt nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu, kā arī veikt vadlīniju un standarta aprobāciju, materiālu tipogrāfisku iespiešanu, kā arī  organizēt informatīvu noslēguma semināru speciāliem.

Plānotā projekta rezultātā tiks izstrādātas nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standarts, tās tiks aprobētas vismaz 5 NVO Latvijā, iesaistot vismaz 50 bērnus. Tiek plānots, ka pēc semināra, kurā piedalīsies iesaistītās institūcijas un to speciālisti, un kurā tiks izplatītas izstrādātās vadlīnijas un standarti, palielināsies gadījumu skaits, kad kriminālprocesā iesaistītie bērni tiks nopratināti izmantojot tehniskos palīglīdzekļus, tādējādi samazināsies to gadījumu skaits, kad bērni tiek pakļauti riskam atkārtoti tikt iesaistītiem kriminālnoziegumos kā cietušie, samazināsies viktimizācijas iespējas un sekundārā traumēšana, uzlabosies kriminālprocesos iesaistīto bērnu dzīves kvalitāte.

Plānotās projekta izmaksas ir 22’998,86 LVL. Projektu īstenos centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem – Vidzemes reģionālo atbalsta centru „Dardedze”, Talsu novada krīžu centru, Latgales reģionālo atbalsta centru „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamentu laikā no 2010.gada 1.decembra līdz 2011.gada 30.novembrim.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.

Krīzes centri izstrādā nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta īsteno apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Apakšprojekta īstenošanas laikā no 2010.gada 1.decembra ir izveidota darba grupa, kas ar psihologu un sociālo darbinieku palīdzību izstrādā nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu, lai veicinātu izmeklēšanas un iztiesāšanas procesā iesaistīto institūciju saskaņotu rīcību bērna interešu nodrošināšanai situācijā, kad bērns iesaistīts kriminālprocesā kā cietušais vai liecinieks un tādējādi nodrošinātu šī bērnu interešu aizsardzību un nodrošinātu tā dzīves kvalitātes atjaunošanos.

Nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu plānots pabeigt 2011.gada martā, lai no aprīļa uzsāktu to aprobāciju krīzes centros Talsos, Valmierā, Ventspilī, Rugāju novadā un Rīgā. Pēc aprobācijas vadlīnijas un standartus paredzēts uzlabot, iespiest un izplatīt speciāli šīs jomas speciālistiem organizētā informatīvā noslēguma seminārā.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.

Šis informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

Nopratināšanas vadlīniju aprobācija

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

2011.gada aprīlī ir pabeigta nopratināšanas vadlīniju un telpu standarta pirmo versiju izstrāde un uzsākta to aprobācija krīzes centros Rīgā, Valmierā, Talsos, Ventspilī un Rugāju novadā. Lai nodrošinātu kvalitatīvus aprobācijas rezultātus, vadlīnijas un standartus plānots izmantot vismaz 50 gadījumos, kad kriminālprocesā kā cietušais vai liecinieks ir iesaistīts bērns, katrā no gadījumiem apkopojot iesaistīto speciālistu novērtējumu vadlīnijām, ieteikumus to tālākai pilnveidošanai un uzlabošanai.

Aprobācijas laikā atbalstu speciālistiem nodrošina supervizori Laura Pirsko un Laila Balode, kas regulāri apseko krīzes centrus, kā arī vada grupu supervīzijas Rīgā. Šāda grupu supervīzija / apmācības notika 2010.gada maijā un tajā piedalījās 17 psihologi un citi speciālisti. Aprobācija turpināsies līdz vasaras beigām un tās rezultāti ļaus pilnveidot izstrādātās vadlīnijas un standartu.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

Nopratināšanas vadlīniju aprobācija tuvojas noslēgumam

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03), kas strauji tuvojas savam noslēgumam.

Jau kopš 2011.gada maija norisinās jauno nopratināšanas vadlīniju un telpu standarta aprobācija krīzes centros Rīgā, Valmierā, Talsos, Ventspilī un Rugāju novadā. Laikā no 2011.gada maija sākuma līdz 2011.gada augusta beigām, jaunās nopratināšanas vadlīnijas un standarts ir aprobēts 36 nopratināšanās, kur kriminālprocesā kā cietušie vai liecinieki bija iesaistīti bērni. Uzlabojot un pilnveidojot vadlīnijas un telpu standartu, tiek ņemti vērā krīžu centru speciālistus ieteikumi un novērojumi no notikušajiem aprobācijas procesiem. Līdz projekta noslēgumam, jaunās vadlīnijas un standartu plānots aprobēt vēl vismaz 14 bērnu nopratināšanas gadījumos.

Aprobācijas laikā atbalstu speciālistiem turpina nodrošina supervizori Laura Pirsko un Laila Balode, kas arī vasaras mēnešos devās supervīzijās uz Valmieras, Talsu, Ventspils, Rugāju novada un Rīgas krīžu centriem. Pēc garākām vasaras brīvdienām, 19.augustā visu iesaistīto krīžu centru speciālisti satikās kopējā grupu supervīzijā Rīgā, centra „Dardedze” telpās.

2011.gada novembra beigās paredzēts rīkot projekta noslēguma pasākumu, kurā visi interesenti tiks iepazīstināti ar projekta rezultātiem, sniegta noderīga informācija bērnu nopratināšanā iesaistītajiem speciāliem, kā arī plašākai publikai tiks prezentētas jaunās vadlīnijas un standarts.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

Izstrādātas  bērnu nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpu standarts!

2011.gada 30.novembrī ir noslēdzies centra „Dardedze” un sadarbības partneru – Vidzemes reģionālā atbalsta centrs „Valdardze”, Talsu novada krīžu centrs, Latgales reģionālā atbalsta centrs „Rasas pērles”,  Ventspils krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Rīgas Domes Labklājības departaments – īstenotais apakšprojekts „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Projekta īstenošana tika uzsākta 2010.gada 1.decembrī un tās mērķis bija veicināt izmeklēšanas un iztiesāšanas procesā iesaistīto institūciju saskaņotu rīcību bērna interešu nodrošināšanai situācijā, kad bērns iesaistīts kriminālprocesā kā cietušais vai liecinieks, lai tādejādi nodrošinātu šī bērna interešu aizsardzību un nodrošinātu tā dzīves kvalitātes atjaunošanos.

Projekta gaitā tika izstrādātas nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas,  nopratināšanas telpas standarts un policistu kartiņa. Izstrādātos materiālus aprobēja 5 NVO – Rīgā, centrā „Dardedze”, Valmierā – centrā „Valdardze”, Talsos – Talsu novada krīžu centrā, Ventspilī – krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Rugāju novadā – Latgales reģionālajā atbalsta centrā „Rasas pērles”, iesaistot 50 dažāda vecuma bērnus.  2011.gada 24.novembrī Spīķeru koncertzālē norisinājās projekta noslēguma konference, kurā atklāšanas runu teica Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Jurians Krāks, Sabiedrības integrācijas fonda direktore Aija Bauere, Valsts policijas Prevencijas pārvaldes priekšnieks Edmunds Zivtiņš u.c. Konferences laikā speciālisti tika iepazīstināti ar apakšprojekta rezultātiem un izstrādātajiem materiāliem.

Projekta rezultātā Latvijā ir palielinājies to gadījumu skaits, kad kriminālprocesā iesaistītie bērni tika nopratināti izmantojot tehniskos palīglīdzekļus, tādējādi samazinot gadījumu skaitu, kad bērni tiek pakļauti riskam atkārtoti tikt iesaistītiem kriminālnoziegumos kā cietušie, samazinot viktimizācijas iespējas un sekundāro traumēšanu, uzlabojot kriminālprocesos iesaistīto bērnu dzīves kvalitāti. Iesaistītie krīzes centri savu iespēju robežās ir piemērojuši nopratināšanas telpas izstrādātajam standartam. Uzlabota sadarbība ar vietējiem policijas dienestiem.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

Facebook

Nodibinājums “Centrs „Dardedze”” 2010.gada 1.decembrī noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” īstenošanu programmas “Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds””  ietvaros, kurā Vidzemes reģionālais atbalsta centrs „Dardedze” iesaistīts kā partneris, kas īstenos projekta aktivitātes Valmierā.

Projekta mērķis ir, balstoties uz brīvprātīgo darba pieredzi pasaulē, izveidot Latvijas brīvprātīgo darbības sistēmu, lai brīvprātīgie, sadarbojoties ar NVO un pašvaldībām, sniegtu atbalstu dažādu sociālo atstumtības un nabadzības riska grupu pirmsskolas vecuma bērniem ģimenēs, tādejādi uzlabojot gan brīvprātīgo, gan atbalstīto cilvēku dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo atšķirtību. Projekta laikā paredzēts izstrādāt brīvprātīgo apmācības programmu, piesaistīt, atlasīt un apmācīt mentorus un brīvprātīgos, veikt ģimeņu atlasi, īstenot brīvprātīgo atbalsta aktivitātes ģimenēs, kā arī organizēt noslēguma semināru.

Plānotā projekta rezultātā tiks izveidota brīvprātīgo piesaistīšanas, apmācības, uzraudzības un atbalstīšanas sistēma, kas paredzēta specifiskam darbam ar pirmskolas vecuma bērniem, kuri aug krīzes skartās ģimenēs, tostarp ģimenēs, kurās bērnus audzina seniori. Plānots  iesaistīt un apmācīti vismaz 50 brīvprātīgos un nodrošināt atbalstu vismaz 100 bērniem un 20 senioriem. Paredzēts izveidot NVO un pašvaldību sadarbības modeli brīvprātīgo atbalsta programmas kontekstā un izveidot brīvprātīgo mentoru (supervizoru) programmu, kuras ietvaros tiks atlasīti un apmācīti vismaz 16 mentori. Tāpat plānots nodrošināt informāciju par izveidoto brīvprātīgo programmu un tās pirmajiem darba rezultātiem plašākai sabiedrībai, NVO un pašvaldībām.

Plānotās projekta izmaksas ir 91’999,94 LVL. Projektu īstenos centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem – Vidzemes reģionālo atbalsta centru „Dardedze”, Talsu novada krīžu centru, Ventspils krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamentu laikā no 2010.gada 1.decembra līdz 2012.gada 31.maijam.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.

Brīvprātīgo projektā notikušas mentoru apmācības

Apakšprojektā “Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” par kura līdzfinansēšanu centrs “Dardedze” 2010.gada 1.decembrī noslēdza līgumu Nr.2010.CH04/mac-70/03 ar Sabiedrības integrācijas fondu, jau sasniegti pirmie rezultāti – izstrādāta brīvprātīgo apmācību programma, piesaistīti un apmācīti mentori no Rīgas, Valmieras,  Talsiem un citām Latvijas vietām.

Apmācību programmu izstrādāja centra „Dardedze”” speciālisti Ramunes Anspokas vadībā, iesaistot diskusijās arī sadarbības partneru pārstāvjus no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze”, Talsu novada krīžu centra un Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”. Gatavojot brīvprātīgo atbalstu, gada sākumā tika meklēti mentori. Pateicoties internetā ievietotajiem sludinājumiem, sarunām ar brīvprātīgajiem un ieinteresētajiem mentora vakancei pieteicās 28 cilvēki, no kuriem apmācībās piedalījās 21 cilvēks. Apmācības notika četras sestdienas laikā no 19.februāra līdz 12.martam un tajās topošie mentori uzzināja par brīvprātīgo lomu sabiedrībā, mācījās saprast ģimenes, bērnus, seniorus, tikt galā ar stresa situācijām un daudziem citiem tālākā darba būtiskajiem aspektiem.

Pēc apmācībām mentori ar pārējo projektā iesaistīto speciālistu palīdzību uzsāks brīvprātīgo un ģimeņu atlasi, organizēs brīvprātīgo apmācības Rīgā, Valmierā, Talsos un Ventspilī, lai jau no maija brīvprātīgie varētu sniegt gadu ilgu atbalstu vismaz 50 ģimenēm ar bērniem.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.

Šis informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

Šveices projekta brīvprātīgie dodas ģimenēs!

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

2011.gada aprīlī beigušā projektā iesaistīto brīvprātīgo apmācības, kas notika Rīgā, Talsos, Ventspilī un Valmierā, un kurās jaunas zināšanas ieguva vairāk kā 63 brīvprātīgie. Sadarbībā ar vietējiem sociālajiem dienestiem un citiem atbalstītājiem 2011.gada maijā tika uzsākta ģimeņu atlase, lai iesaistītu projektā ģimenes, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni un kurām ir nepieciešams brīvprātīgo atbalsts. Līdz mēneša beigām darbu ģimenēs uzsākuši jau 45 brīvprātīgie, plānojot palīdzēt 114 bērniem vecumā līdz 19 bērniem, tai skaitā 67 pirmsskolas vecuma bērniem un 7 senioriem, kas ir šī projekta tiešā mērķa grupa.

Reizi mēnesī brīvprātīgie katrā īstenošanas vietā pulcējas kopīgā sanāksmē ar mentoriem, kuri savukārt 27.maijā tikās Rīgā ar supervizori Ramuni Anspoku. Šajā mentoru atbalsta grupā mentoriem ir iespēja saņemt speciālistu konsultācijas, risināt brīvprātīgo darba laikā radušās problēmas un analizēt iegūtos rezultātus.

Brīvprātīgo atbalsts projektā tiks nodrošināts līdz 2012.gada pavasarim, kad tiks publicēti apmācību materiāli un apkopoti projekta rezultāti.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

Jau 49 ģimenēs darbojas Šveices projekta brīvprātīgie!

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03). 2011.gada augusta beigās projektā darbojas jau 50 brīvprātīgie, no kuriem 49 jau ir atraduši ģimenes, kurām nepieciešama viņu palīdzība. Šo brīvprātīgo vidū ir dažāda vecuma un dzimuma cilvēki, taču visi viņi atzīst, kabrīvprātīgā darbs ir ļoti laba motivācija pamēģināt savā dzīvē kaut ko jaunu un nebijušu. Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu arvien vairāk ģimenēm, projektam joprojām tiek meklēti aktīvi, palīdzēt griboši, dažāda vecuma un dzimuma brīvprātīgie no Rīgas, Talsu, Ventspils un Valmieras pilsētām un to apkārtnes!

Visi brīvprātīgie, pirms došanās ģimenē ir izgājuši apmācības, kuru laikā ir gan teorētiskās nodarbības par bērnu audzināšanu, disciplinēšanu, dažādi psiholoģiski uzdevumi, kā arī virkne praktisko uzdevumu, kas palīdz sagatavoties brīvprātīgā darbam ģimenē.

brivprat

Sadarbībā ar vietējiem sociālajiem dienestiem un citiem atbalstītājiem turpinās ģimeņu atlase, lai nodrošinātu atbalstu ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni un kurām ir nepieciešams brīvprātīgo atbalsts. Līdz augusta beigām atbalsts tika nodrošināts 89 pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenes locekļiem.

Reizi mēnesī brīvprātīgie katrā īstenošanas vietā pulcējas kopīgā sanāksmē ar mentoriem, kuri savukārt 29.jūnijā un 10.augustā devās uz kopējo mentoru supervīziju Rīgā. Šajās atbalsta grupās brīvprātīgajiem un mentoriem ir iespēja saņemt speciālistu konsultācijas, risināt brīvprātīgo darba laikā radušās problēmas un analizēt iegūtos rezultātus.

Brīvprātīgo atbalsts projektā tiks nodrošināts līdz 2012.gada pavasarim, kad tiks publicēti apmācību materiāli un apkopoti projekta rezultāti.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

 

16.12.2011.
Projektā iesaistās jauni brīvprātīgie!

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Oktobra mēnesī Ventspils krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne” mentori organizēja sešu brīvprātīgo apmācības, pēc kurām projektam pievienoties nolēma 3 brīvprātīgie. Arī citos reģionos ir izdevies piesaistīt jaunus brīvprātīgos, kā rezultātā projektā darbojas jau 50 brīvprātīgie. Sadarbībā ar vietējiem sociālajiem dienestiem un citiem atbalstītājiem turpinās ģimeņu atlase, lai nodrošinātu atbalstu ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni un kurām ir nepieciešams brīvprātīgo atbalsts. Novembra mēnesī nepieciešamais atbalsts tika nodrošināts 47 ģimenēm, kurās aug 86 pirmsskolas vecuma bērni.

brivpr

Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu, sniegtu padomus un dalītos pieredzē, projekta supervizori turpina organizēt kopējās mentoru tikšanās centra „Dardedze” telpās. Šādas tikšanās ir notikušas 30.septembrī, 26.oktobrī, 30.novembrī. Tāpat supervizori ir apmeklējuši brīvprātīgos reģionos un piedalījušies brīvprātīgo sanāksmēs.

Arī šajā projektā decembris ir mēnesis, kad atskatīties uz jau padarīto.

2011.gada 11.novembra “Neatkarīgās Rīta Avīzes” pielikumā “Māja” ir publicēts sirsnīgs un iedvesmojošs stāsts par projekta brīvprātīgo Ingu.

Tāpat ar lepnumu varam pieminēt, ka 17.novembrī projekta mentore Dace Grunte saņēma Talsu novada domes piešķirto Gada titulu par aktīvu atbalstu ģimenēm dzīves apstākļu uzlabošanā, savukārt brīvprātīgie Ina Kreicberga un Aiva Girevica saņēma Talsu novada domes piešķirto Gada titulu par aktīvu brīvprātīgā darba veikšanu iedzīvotāju labā.

Šajā laikā organizētās brīvprātīgo tikšanās ir brīdis, kad visi kopā sanākušie var dalīties pārdomās par paveiktajiem labajiem darbiem un vēlēt viens otram izturību turpmāk!

Brīvprātīgo atbalsts projektā tiks nodrošināts līdz 2012.gada pavasarim, kad tiks publicēti apmācību materiāli un apkopoti projekta rezultāti.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

22.03.2012.

Brīvprātīgo projekts tuvojas noslēgumam!

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Jau 11 mēnešus brīvprātīgie darbojas ģimenēs, kurās aug pirmskolas vecuma bērni, sniedz ģimenēm nepieciešamo atbalstu, padomu, nodod savu pieredzi. Brīvprātīgo darbs turpināsies līdz aprīļa beigām. Lai noskaidrotu projekta ietekmi uz brīvprātīgajiem, gada sākumā tika veikta aptauja, kurā piedalījās 29 brīvprātīgie no Talsiem, Rīgas, Ventspils un Valmieras. Kā rāda aptaujas rezultāti, brīvprātīgie uzskata,  ka iesaistīšanās projektā ir uzlabojusi viņu dzīves kvalitāti, jo:

 • ir dažādojušās brīvā laikā pavadīšanas iespējas – iespēja apmeklēt ģimeni, doties pastaigās ar bērniem;
 • pieaugusi saikne ar sabiedrību – savstarpējo kontaktu iegūšana, redzesloka paplašināšanās;
 • paaugstinājies pašvērtējums, gūti jauni, pozitīvi iespaidi, gandarījuma sajūta par paveikto u.c. pozitīvas emocijas.

Tika izanalizēta arī projekta ietekme uz ģimenēm, jo aptaujā piedalījās 12 projektā iesaistītas ģimenes. 58,33% no ģimenēm norādīja, ka projekta rezultātā ir radusies iespēja sabalansēt darba/ ikdienas pienākumu un atpūtas/rekreācijas laika sadalījumu, kas nav iespējams bez pienācīgas brīvā laika daļas. Ģimenē ienākušie brīvprātīgie ir nodrošinājuši iztrūkstošā brīvā laika daļu, ko nu var veltīt atpūtai/relaksācijai – šāds vērtējums īpaši raksturīgs ģimenēm, kurās tiek audzināti bērni ar īpašām vajadzībām. 25% atzīst, ka ir vērojami uzlabojumi ģimenes iekšējā vidē – samazinājies savstarpējais saspīlējums un konflikti starp ģimenes locekļiem. 16,67% no projektā iesaistītajām ģimenēm uzsver, ka noticis ģimenes iekļaušanās process sabiedrībā.

Februārī projektā darbojās 48 brīvprātīgie un atbalsts tika nodrošināts 48 ģimenēm, kurās aug 135 bērni, tostarp 92 pirmsskolas vecuma bērni, un kurās dzīvo 9 seniori.

Turpinās arī mentoru supervīzijas, kurās projekta supervizori sniedz atbalstu par brīvprātīgo darbu atbildīgajiem mentoriem.

Projekta noslēguma konference paredzēta 2012.gada 23.maijā. Tās laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar izstrādāto brīvprātīgo apmācību programmas materiālu un sasniegtajiem projekta rezultātiem.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

14.06.2012.

Noslēdzies projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”.

31.maijā ir noslēdzies centra „Dardedze” un sadarbības partneru – Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Rīgas Domes Labklājības departamenta, īstenotais apakšprojekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Kopš 2010.gada decembra ir paveikts liels darbs, lai balstoties uz brīvprātīgo darba pieredzi pasaulē, izveidotu Latvijas brīvprātīgo darbības sistēmu, ar kuras palīdzību varētu sniegt atbalstu sociālas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni. Projekta laikā ir apkopota Latvijas, Šveices, Lielbritānijas, Vācijas u.c. valstu pieredze brīvprātīgo darbā, kā arī izveidota brīvprātīgo apmācību programma. Tāpat ir izveidots informatīvs materiāls – darba lapas – brīvprātīgajiem un ģimenēm par 25 aktuāliem jautājumiem, ar ko visbiežāk jāsakaras ģimenēs, kurās aug mazi bērni.

Projekta īstenošanai laikā, izmantojot izstrādāto apmācību programmu, tika apmācīts 21 mentors un 68 brīvprātīgie no Rīgas, Ventspils, Talsiem, Valmieras, Dobeles, Ikšķiles, Engures, Jūrmalas, Kocēniem, Laucienas, Rojas, Sabiles u.c. Latvijas vietām. Pēc apmācību noslēgšanās, veiksmīgākie no brīvprātīgajiem mentoru uzraudzībā uzsāka brīvprātīgo darbu ģimenēs. Projektam tika piesaistītas 84 ģimenes, kurās aug vairāk kā 135 dažāda vecuma bērni, kuru vidū 98 pirmsskolas vecuma bērni. Brīvprātīgo atbalsts ģimenēs tika nodrošināts laika posmā no 2011.gada maija līdz 2012.gada maijam.

Lai nodrošinātu atbalstu brīvprātīgajiem un mentoriem, tika izveidota brīvprātīgo atbalsta sistēma. Vismaz reizi mēnesī mentori Talsos, Valmierā, Rīgā, Ventspilī organizēja tikšanās ar brīvprātīgajiem, kuru laikā pārrunāja radušās grūtības, risināja problēmas, dalījās pieredzē un pārdzīvojumos. Tāpat, regulārās vizītēs uz reģioniem devās supervizori, kas sniedza atbalstubrīvprātīgos uzraugošajiem mentoriem, bet nepieciešamības gadījumā tikās arī ar reģionu brīvprātīgajiem. Reizi mēnesī mentori apmeklēja kopējās mentoru supervīzijas Rīgā, Centrā „Dardedze”.

23.maijā viesnīcā „Islande” norisinājās projekta „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimene” noslēguma konference „Brīvprātīgie un citas inovatīvas pieejas bērnu situācijas uzlabošanai ģimenēs”, kurā ar projekta sasniegtajiem mērķiem, rezultātiem un izstrādātajiem materiāliem tika iepazīstina plašāka sabiedrības daļā – citas NVO, pašvaldības, sociālie dienesti u.c. interesenti. Drosmīgākie mentori un brīvprātīgie dalījās pieredzē par darbu projektā, iepazīstināja ar savām ģimenēm, dalījās sasniegumos, atklāja konferences dalībniekiem pozitīvo un ne tik pozitīvo pieredzi brīvprātīgo darbā.  Centra „Dardedze” speciālisti dalījās atziņās un izaicinājumosbrīvprātīgo apmācību programmas izveides  un apmācību īstenošana posmos. Merivudas Universitātes Veselības un sociālo pakalpojumu koledžas dekāns, Prof. M.Rodžers konferences dalībniekus iepazīstināja ar pārskatu par ASV pielietojamām metodēm darbam ar ģimenēm un bērniem, stāstīja par brīvprātīgo pieredzi ASV. Tika prezentēts sociālantropoloģes, LU docentes A.Putniņas pētījums „Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums”, kā arī dalībnieki tika iepazīstināti ar centra „Dardedze” izstrādātajiem materiāliem. Konferences noslēgumā centrs „Dardedze” pateicās visiem mentoriem un brīvprātīgajiem, kas darbojoties projektā sniedza savu sirds siltumu ģimenēm, kurām tas tik ļoti bija nepieciešams un izteica novēlējumu, turpināt iesāktās brīvprātīgo kustības tradīcijas savos reģionos.

Izstrādātie materiāli:

http://www.centrsdardedze.lv/lat/brivpratigais_darbs/palidzi_man_izaugt_/

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

Facebook

saziņa

 • Vārds
 • Telefons
 • Epasts
 • Ziņa